top of page

MECLİS SİMÜLASYONU

ADHOC%20Ms%20logo_edited.png

Parlamentoların dünya siyasi ve hukuki tarihinde yadsınamaz  bir yeri vardır. Bu kurumlar sayesindedir ki; nice devrimler yapılabilmiş, yeni devletler kurulmuş, çağları etkileyen değişiklikler vücuda gelmiştir. Tarihte bu kadar büyük öneme sahip kurumların işleyişlerinin de bir düzene bağlı olması  gereği kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu kurumların işleyişleri  genel manada Parlamento Hukuku olarak adlandırılırken daha dar manada karşımıza, söz konusu kurumların işleyişini düzenleyen İçtüzükler çıkmaktadır. Söz konusu kurallar bütünü, yasama meclislerinin koyduğu kurallar olup biçimsel olarak parlamento kararları niteliğindedir. İçtüzükler yüklendikleri görev göz önünde bulundurulduğunda “sessiz anayasalar” olarak adlandırılır. 

Ülkemizin parlamentolar açısından bir geleneğe sahip olmadığı söylenemez. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden -her ne kadar kesintiye uğramış olsa da- bugüne değin parlamentolarımız varlığını sürdürmüştür. Açıktır ki; var olan bu gelenek sayesinde 23 Nisan 1920’de kurulan Büyük Millet Meclisinin oluşumunda mebuslar yabancılık çekmemiş, gerek meclisin teşekkülü gerekse işleyişi aşamasında söz konusu bu durum, yeni kurulan meclis ve yeni kurulan devletin akıbeti açısından oldukça faydalı olmuştur.

Meclis Simülasyonu Etkinliğinin yapılmasındaki amaç; Anayasa’nın Yasama Organına ilişkin hükümlerini anlamak, İçtüzük hükümlerine vakıf olmak, yasa yapım sürecine bizatihi tanık olmak, hoşgörü ve uzlaşma ortamının ideal bir mecliste gerçekleşebileceğini göstermek ve teorikteki bilgileri pratikte uygulayarak öğrenmektir. Söz konusu etkinliğin işleyişi; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçmiş yahut geçememiş yasa tekliflerini, Meclis’in İçtüzük hükümlerinin mevcut şartlara (etkinlik şartlarına) göre düzenlenmiş bir şekilde uygulanarak, yasa yapım sürecinin (Komisyonlar ve Genel Kurul) gerçekleştirilmesi şeklinde meydana gelecektir. Etkinlik genel olarak böyle özetlenebileceği gibi Meclis Simülasyonu İçtüzüğünde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir (Anayasa madde 2). Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz(Anayasa madde 6). Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez (Anayasa madde 7).”

İlgili Anayasa maddeleri; Anayasa’nın 2.maddesinde sayılan Cumhuriyetin temel nitelikleri ile birlikte değerlendirildiğinde, yasama organımız olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önemini ortaya koymaktadır. Bu sebeple Yasama Organımızın işleyişi, ilgili Anayasa maddelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün kavranması; biz gençler açısından hayati önem arz etmektedir.

İlgili etkinliğin sağlıklı işlemesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü temel alınmış; etkinliğin gerçekleşeceği yer, zaman ve şartlar dikkate alınarak bazı değişikliklere gidilmiştir. Söz konusu değişiklikler; hiçbir şekilde Anayasa, Kanunlar, Meclis İçtüzüğü yahut hukuk düzenimizin diğer düzenleyici normlarının amacına aykırı olmayıp aksine söz konusu normların işleyiş ve yürütülüşünü daha iyi anlamak, kavramak ve uygulayarak öğrenmek adına yapılmıştır.

bottom of page